Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Gair am y Ddeddf

Daeth Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 i rym ar 6 Ebrill, 2016. Disodlodd y rhan fwyaf o ddeddfwriaethau gofal cymunedol blaenorol ac addawodd i weddnewid y modd mae gwasanaethau cymdeithasol yn cael eu darparu yng Nghymru.

Mae’r Ddeddf yn cynnwys :

  • diffiniad ehangach newydd o ofalwr – drwy dynnu’r angen i ddarparu swm sylweddol o ofal yn rheolaidd, bydd y Ddeddf newydd yn delio â mwy o ofalwyr ynghynt   
  • dyletswydd newydd ar yr Awdurdodau Lleol i gynnig asesiadau anghenion gofalwyr – yn hytrach na disgwyl i ofalwr wneud cais am un, bellach mae pwyslais ar y gwasanaethau cymdeithasol i roi gwybod i ofalwyr fod ganddynt hawl i gael asesiad  
  • dyletswydd newydd i gwrdd ag anghenion gofalwr yn dilyn yr asesiad, yn dibynnu ar gymhwysedd – yn flaenorol, nid oedd unrhyw ddyletswydd cyfreithiol i gwrdd ag anghenion gofalwr yn dilyn asesiad. Am y tro cyntaf, nawr mae dyletswydd i gwrdd ag anghenion cymhwysedd o ganlyniad i asesiad anghenion gofalwyr.

Yn ogystal mae’r Ddeddf wedi sefydlu system newydd ar gyfer Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ac mae’n rhoi gwell mynediad at ystod o wasanaethau ataliol seiliedig yn y gymuned. Mae’n rhaid i’r Awdurdodau Lleol sicrhau bod y gwasanaethau Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth newydd yn eu lle fel bod y gofalwyr yn derbyn y wybodaeth gywir ar yr amser cywir. Mae’n rhaid i gynghorau hefyd wneud yn siŵr fod ystod eang o wasanaethau a gweithgareddau cymunedol perthnasol ar gael yn yr ardal leol er mwyn galluogi’r gwasanaethau Gwybodaeth i gyfeirio pobl atynt.

Darllenwch ragor am y Ddeddf yn ein taflen ffeithiau lawn ddiweddaraf »


 

Back to top