Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

telerau ac amodau ar gyfer gofalwyr cystadleuaeth ffotograffiaeth cymru

Photography Competition A1V1 BIG Welsh

I gymryd rhan, dylech anfon eich lluniau sy’n cipio thema’r gystadleuaeth i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. erbyn 20 Mai 2020.

Bydd enillwyr y gystadleuaeth yn cael eu cyhoeddi yn ystod yr Wythnos Gofalwyr, a fydd yn rhedeg rhwng 8 – 14 Mehefin 2020.

Rhoddir gwobrau ar gyfer y rheiny sy’n dod yn 1af, 2il a 3ydd.

Rheolau:

 • Thema'r gystadleuaeth ffotograffiaeth yw Datgelu bywydau cudd gofalwyr: Ni wyddoch erioed, ni welsoch erioed, ni ofynnoch erioed’, ac mae’n agored i ddehongliad gan yr unigolyn.  Gall y lluniau fod ar unrhyw arddull, gan gynnwys portread, haniaethol, o le, o wrthrychau sy’n cynrychioli dull dogfennol ar ofalu, ac mewn lliw neu ddu a gwyn.
 • Mae’r gystadleuaeth am ddim.
 • Bydd dau gategori ar gyfer ymgeiswyr 1) Gofalwyr presennol a blaenorol 2) Ymgeiswyr nad ydynt yn ofalwyr.
 • Mae’n rhaid i bob ymgeisydd fod yn 16 oed neu'n hŷn.
 • Gall ymgeiswyr gyflwyno hyd at dri llun i Gofalwyr Cymru drwy e-bost - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Dim ond lluniau digidol fydd yn cael eu derbyn. Dylid anfon lluniau yn yr ansawdd uchaf posibl. Rhowch ' Cystadleuaeth Ffotograffiaeth ' yn y teitl/pennawd e-bost.
 • Dylai pob cais gynnwys enw’r ymgeisydd, manylion cyswllt, eich hanes personol hyd at 500 o eiriau, ym mha gategori rydych chi’n ymgeisio, enw (au)’r llun, a disgrifiad o bob llun hyd at 500 o eiriau.
 • Ni fydd lluniau a gyflwynir heb enw na manylion cyswllt yr ymgeisydd yn cael eu hystyried ar gyfer eu beirniadu, ond gall Gofalwyr Cymru eu defnyddio o dan amodau'r gystadleuaeth.
 • Bydd y gystadleuaeth yn cau am hanner dydd ar 20 Mai 2020.
 • Ni ddylai ceisiadau fod wedi cael eu cyflwyno i gystadleuaeth arall o’r blaen, ac ni ellir eu cyflwyno i gystadleuaeth wahanol rhwng y dyddiad ymgeisio a dyddiad cyhoeddi enillydd y gystadleuaeth.
 • Bydd pob cais yn cael ei feirniadu gan aelodau o dîm Gofalwyr Cymru, aelodau o Bwyllgor Cynghori Gofalwyr Cymru, a gan ffotograffydd proffesiynol. Bydd y ceisiadau buddugol yn cael eu defnyddio mewn amrywiaeth eang o ddeunyddiau cyhoeddusrwydd a hyrwyddol Gofalwyr Cymru. Mae ein penderfyniad yn derfynol.
 • Diffinnir y ceisiadau buddugol fel unrhyw gais a osodir yn y tri safle uchaf ym mhob categori, a lluniau cymeradwyaeth uchel gan y panel beirniadu.
 • Bydd y llun buddugol ar gyfer pob categori yn derbyn £100.00. Bydd y llun sydd yn dod yn ail ym mhob categori yn derbyn £50.00, a bydd y llun sydd yn dod yn drydydd ym mhob categori yn derbyn £25.00.  Ni fydd unrhyw wobrau eraill yn cael eu dyfarnu.
 • Mae’n rhaid i bob cais fod yn waith gwreiddiol yr ymgeisydd, ac ni ddylai amharu ar hawliau unrhyw barti arall. Mae’n rhaid i'r ymgeiswyr fod yn unig berchennog yr hawlfraint ym mhob llun a gyflwynir. Ni ddylai ymgeiswyr fod wedi torri unrhyw gyfreithiau wrth dynnu eu lluniau.
 • Cyfrifoldeb pob un o'r ymgeiswyr yw sicrhau bod unrhyw luniau maen nhw’n eu cyflwyno wedi cael eu tynnu gyda chaniatâd unrhyw un y gellir ei adnabod yn y llun hwnnw, neu gyda chaniatâd rhiant/gwarcheidwad os ydynt o dan 16 oed, a'u bod wedi cael gwybod am bwrpas cyflwyno’r llun neu luniau, ac y gallai Gofalwyr Cymru eu cyhoeddi.
 • Bydd ymgeiswyr yn cadw hawlfraint dros y lluniau maen nhw’n eu cyflwyno. Drwy gymryd rhan yn y gystadleuaeth, mae'r holl ymgeiswyr yn rhoi'r hawl i Gofalwyr Cymru ddefnyddio'r lluniau mewn deunyddiau cyhoeddusrwydd, ac ar wefannau a safleoedd cyfryngau cymdeithasol am 3 blynedd. Bydd yr ymgeisydd yn gallu tynnu'r llun yn ôl rhag cael eu defnyddio ‘yn y dyfodol ' drwy gysylltu â Gofalwyr Cymru. Ni fydd angen talu unrhyw ffïoedd am unrhyw un o'r defnyddiau uchod.
 • Drwy gymryd rhan, tybir bod ymgeiswyr wedi cytuno i gael eu rhwymo gan y rheolau hyn, ac mae gan Gofalwyr Cymru yr hawl i eithrio unrhyw gais o'r gystadleuaeth ar unrhyw adeg ac yn ôl ei ddisgresiwn llwyr, os oes gan Gofalwyr Cymru reswm i gredu bod ymgeisydd wedi torri'r rheolau hyn. Mae'r holl wybodaeth sy'n nodi sut i ymuno â'r gystadleuaeth hon yn ffurfio'r telerau a'r amodau. Un o'r amodau ymgeisio yw bod yr holl delerau ac amodau'n cael eu dilyn. Drwy gyflwyno cais, rydych yn derbyn y telerau a'r amodau hyn.
 • Mae’n rhaid hawlio'r holl wobrau o fewn 3 mis ar ôl dyddiad cyhoeddi enillydd y gystadleuaeth. Mae pob gwobr yn anhrosglwyddadwy, a ni thelir arian parod.
 • Bydd Gofalwyr Cymru (Carers UK) yn cadw gwybodaeth am 3 blynedd ar ôl dyddiad cyhoeddi’r enillwyr.  Mae gan bob ymgeisydd yr hawl i ofyn am wybodaeth a gedwir gan Gofalwyr Cymru (Carers UK). I ddarllen dogfen breifatrwydd lawn Carers UK, ewch i: https://www.carersuk.org/privacy-notice
 • Mae’r gystadleuaeth hon yn destun cyfraith Llywodraeth y DU.
 • Mae'r gystadleuaeth hon yn agored i'r rheiny ym Mhrydain Fawr a Gogledd Iwerddon yn unig. Ni fydd y panel beirniadu yn ystyried unrhyw geisiadau gan unrhyw un y tu allan i Brydain Fawr neu Ogledd Iwerddon.
 • Mae Gofalwyr Cymru yn rhan o Carers UK, sy'n elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (246329) ab dub Scotland (SC039307) a chwmni cyfyngedig drwy warant a gofrestrwyd yng Nghymru a Lloegr (864097)

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back to top