Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Cyflwyniad i ymwybyddiaeth ofalgar ac arferion byr i ofalwyr

Yn y fideo hwn, mae ein hyfforddwr Ymwybyddiaeth Ofalgar preswyl, Mike Buckley, yn siarad am sut y gall ymwybyddiaeth ofalgar fod o fudd i chi fel gofalwr. Cliciwch ar y dudalen hon i roi cynnig ar bedwar ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar byr (7 munud neu lai) gyda Mike.

Os hoffech chi ymuno mewn sesiynau ar-lein hirach ar ymwybyddiaeth ofalgar, edrychwch ar yr amserlen Me Time, lle byddwch chi'n dod o hyd i'r holl ddyddiadau diweddaraf ar gyfer ein sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar poblogaidd!

“Roedd yn seibiant hyfryd o fy nghyfrifoldebau gofalu. Deuthum i ffwrdd yn teimlo fy mod wedi cael fy adfywio gan fy mod mor flinedig cyn y sesiwn. ”

 

Beth yw ymwybyddiaeth ofalgar?

“Gall talu mwy o sylw i’r foment bresennol - i’ch meddyliau a’ch teimladau eich hun, ac i’r byd o’ch cwmpas - wella eich lles meddyliol” (GIG - Ymwybyddiaeth Ofalgar)

Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn arfer sy'n eich helpu chi i ddod yn fwy ymwybodol o'r hyn sy'n digwydd i chi ym mhob eiliad. Gall ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar eich helpu i deimlo'n dawelach, yn fwy sylfaen ac yn fwy abl i reoli straen ac anhawster emosiynol.

Nid oes un ffordd i ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar, oherwydd mae'n ffordd o roi sylw agosach i sut rydych chi ym mhob eiliad, heb farn. Mae ffyrdd cyffredin o ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar yn cynnwys canolbwyntio ar eich anadlu, sganio'ch corff a sylwi ar sut mae'n teimlo, neu ddefnyddio mantras a chyfrif.

 

 A yw ymwybyddiaeth ofalgar yn gwneud gwahaniaeth go iawn?

Mae ymwybyddiaeth ofalgar wedi dod yn fwy a mwy poblogaidd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Oherwydd ei boblogrwydd, mae'n aml yn cael ei argymell ar gyfer pob math o broblemau - o straen i bryder a sefyllfaoedd heriol eraill. Efallai eich bod yn teimlo'n amheugar ynghylch pa mor effeithiol yw ymwybyddiaeth ofalgar yn y cyd-destun hwn - ond mae yna lawer o astudiaethau sy'n dangos bod ymwybyddiaeth ofalgar yn gwneud gwahaniaeth i'r rhai sy'n ei ymarfer yn rheolaidd.

Fel yr eglura Mike Buckley yn y gyfres fideo uchod, gall ymwybyddiaeth ofalgar hefyd fod yn rhywbeth sydd ond yn cymryd amser byr i'w wneud - weithiau gall cyn lleied â thri anadl ystyriol helpu i leddfu tensiwn a gwneud ichi deimlo'n fwy gartrefol.

Mae gofalwyr sy'n mynychu ein sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar Me Time yn aml yn nodi eu bod yn teimlo'n fwy hamddenol, ac yn dod o hyd i fwy o ymdeimlad o heddwch a rhyddid o feddwl prysur:

"Yn yr ymarfer anadlu cyntaf rwy'n sylweddoli pa mor brysur yw fy meddwl ond erbyn y trydydd ymarfer roeddwn i wedi ymlacio'n llwyr ac fe ddiffoddodd fy meddwl am gyfnod o amser - sy'n gyflawniad gwych i mi."

Felly, er efallai nad yw ymwybyddiaeth ofalgar yn ‘iachâd i bawb’, gall ddarparu rhyddhad ac ymlacio i lawer o bobl sy’n ei brofi. Felly beth am glicio ar y fideos ymarfer byr neu gofrestru ar gyfer un o'n sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar am ddim a gweld drosoch eich hun?

 

Sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar gyda Me Time

“Fe helpodd fi i ddiffodd am awr a dangosodd werth amser ME i mi!”

Mae ein sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar poblogaidd yn rhoi cyfle i chi ymchwilio’n ddyfnach i ymwybyddiaeth ofalgar gyda Mike Buckley, athro ymwybyddiaeth ofalgar. Yn ystod pob sesiwn, a all bara rhwng awr a dwy awr, bydd Mike yn cyflwyno gwahanol arferion i'ch helpu chi i brofi mwy o ymdeimlad o dawelwch ac ymwybyddiaeth. Mae hefyd yn trafod eich profiadau gyda phob practis a sut mae'n effeithio arnoch chi a'ch rôl ofalu.

Rydym yn cynnal sesiynau gyda Mike yn rheolaidd trwy gydol y flwyddyn, yn ogystal â sesiynau eraill i'ch helpu i deimlo'n fwy hamddenol - cliciwch y ddolen yma i weld ein sesiynau sydd ar ddod ac i archebu lle.

“Fe roddodd syniadau gwych i mi ar sut i ymlacio yn fy rôl ofalu.”

Back to top