Skip to Content Skip to Navigation
Member Login

Member login

No account? JOIN US

Cwestiynau Cyffredin

Mae wedi bod dros bythefnos a dydw i ddim wedi derbyn galwad. Beth ddylwn i wneud?

  • Ar adegau penodol, mae'r gwasanaeth yn brysurach a gall gymryd mwy o amser inni gysylltu. Os ydych wedi llenwi'r ffurflen, mae gennym eich manylion a byddwn yn eich paru â galwr cyn gynted ag y bydd argaeledd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os nad ydych wedi derbyn unrhyw gyswllt o hyd ar ôl pythefnos, gallwch gysylltu â ni yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A yw'r wybodaeth bersonol rwy'n ei rhannu'n ddiogel?

  • Bydd yr holl ddata a storiwn ar systemau diogel a dim ond y rhai y mae angen iddynt ei weld y byddant yn ei gyrchu. Mae galwyr wedi'u hyfforddi ar ddiogelu data a chyfrinachedd. Bydd eich galwr yn defnyddio eich enw, rhif a gwybodaeth arall o'ch ffurflen atgyfeirio wedi'i chwblhau er mwyn gwneud y galwadau. Bydd y galwr hefyd yn gwneud rhai nodiadau am yr hyn a drafodwyd ar yr alwad am ein dibenion monitro a gwerthuso a chaiff y data hwn oll ei storio yn unol â'n polisi diogelu data a phreifatrwydd. Gallwch ddarllen hwn yma: Privacy Notice (Saesneg yn unig).

Beth os bydd rhywbeth yn codi ac na allaf wneud yr alwad?

  • Deallwn fod pethau'n codi ac nid yw bob amser yn bosibl bod ar gael ar union adeg. Os na allwch ateb yr alwad gyntaf, bydd y galwr yn rhoi cynnig arall arni o fewn dwy awr. Os na allwch gymryd yr alwad y diwrnod hwnnw, bydd y galwr yn aildrefnu'r alwad am yr un ffrâm amser/diwrnod yn yr wythnos/pythefnos canlynol. Os ydych eisoes yn gwybod na fyddwch yn gallu derbyn yr alwad nesaf a drefnwyd, gallwch roi gwybod i ni drwy anfon e-bost atom yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a gallwn aildrefnu'r alwad am yr wythnos/pythefnos canlynol. Gallwch colli/aildrefnu hyd at ddwy alwad heb i'r rhain gael eu cyfrif tuag at y pedair galwad y gallwch eu derbyn yn gyffredinol.

Pwy fydd yn fy ngalw i?

  • Gwirfoddolwyr yw'r galwyr i gyd, ac maent wedi'u hyfforddi i ddeall y materion sy'n effeithio ar ofalwyr, darparu cymorth emosiynol a rhywfaint o gyfeirio. Maent yn dod o amrywiaeth o gefndiroedd, oedrannau, rhywedd ac ati a bydd gan lawer brofiad personol o fod yn ofalwr.

Beth os nad ydw i'n cyd-dynnu â'm galwr?

  • Os ydych yn dymuno newid y person sy'n eich ffonio am ba reswm bynnag, gallwch gysylltu â ni yn This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. a rhoi gwybod i ni yr hoffech newid eich galwr. Efallai y byddwn yn gofyn y rhesymau am hyn pan fyddwch yn cysylltu â ni i sicrhau nad oes unrhyw faterion y mae angen mynd i'r afael â nhw.

Beth sy'n digwydd os nad ydw i eisiau siarad am 30 munud neu os ydw i eisiau siarad am fwy o amser?

  • Os nad ydych am ddefnyddio'r 30 munud cyfan, mae hynny'n hollol iawn; mae'r galwadau yno i chi eu defnyddio fel yr hoffech. Fodd bynnag, nid yw'r cofnodion yn cael eu trosglwyddo i alwadau yn y dyfodol os byddwch yn dod â'r alwad i ben yn gynnar. Rydym yn ceisio cadw at tua 30 munud fel amser gorffen i'n galluogi i gynnig cymorth i gynifer o ofalwyr â phosibl. Bydd y galwr yn gallu rhannu rhai gwasanaethau amgen y gallwch gysylltu â nhw i gael cymorth os hoffech gael cymorth pellach ar ôl y 30 munud.

Beth sy'n digwydd pan fyddaf wedi derbyn fy holl alwadau?

  • Ar ôl i chi dderbyn yr holl alwadau gan y gwasanaeth, os ydych yn dal i deimlo yr hoffech gael cymorth pellach, gall y galwr drafod hyn gyda chi ac awgrymu rhai gwasanaethau eraill a allai helpu. Gallwch hefyd gyfeirio'n ôl i'r gwasanaeth ymhen chwe mis os hoffech dderbyn y cymorth eto.

A yw'r gwasanaeth hwn yn addas ar gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl?

  • Nid yw ein galwyr wedi'u hyfforddi i gynnig cymorth iechyd meddwl nac i gefnogi pobl mewn argyfwng, ond byddem yn argymell cysylltu â Mind, Rethink neu’r Samaritans neu ffonio 116123. Wrth gwrs, gall gofalwyr â phroblemau iechyd meddwl gael cymorth cyn belled â'u bod yn ymwybodol y bydd y ffocws ar eu cyfrifoldebau gofalu.

Mae angen cwnsela/cyngor/gwybodaeth arnaf. Â phwy ddylwn i gysylltu?

  • Os credwch y gallech elwa o rywfaint o gwnsela, gallwch gysylltu â'ch meddyg teulu a gofyn am rywfaint o gymorth. Os oes angen rhywfaint o gyngor arnoch, gallwch gysylltu â'n cynghorwyr llinell gymorth drwy e-bostio: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Nid yw'r galwyr yn gwnselwyr hyfforddedig ac nid ydynt yn gallu rhoi cyngor ar faterion sy'n ymwneud â gofalu nac yn gallu eich cefnogi i gael mynediad at wasanaethau.

Rwy'n adnabod rhywun a allai fod o hyd i hyn yn ddefnyddiol; sut ydw i'n eu cofrestru i dderbyn galwadau?

  • Os oes gennych ganiatâd y person, gallwch lenwi'r ffurflen ar ei ran (gan nodi eich bod yn gwneud hynny pan ofynnir arnoch ar y ffurflen), neu gallwch anfon y dudalen we fel dolen a gall lenwi'r ffurflen ei hun. Ni allwn gofrestru unrhyw un i'r gwasanaeth heb eu caniatâd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach am y gwasanaeth hwn, cysylltwch â ni ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Back to top